Tepelně technické a hydraulické výpočty spalinových cest

Tepelně technické a hydraulické výpočty spalinových cest

Podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., ale i podle ČSN 734201:2010 zjednodušeně řečeno musí být spalinová cesta navržena a provedena tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv a v místě obvyklých povětrnostních podmínek zajistila bezpečný odvod spalin do volného ovzduší tak, aby nenastalo jejich hromadění a nebyly překročeny přípustné koncentrace škodlivin. Zároveň nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob nebo zvířat, přičemž musí být zajištěna požární bezpečnost všech prostorů, kterými spalinová cesta prochází.

Tyto legislativní požadavky jsou, především v poslední dekádě, stále těžší dodržet a to zejména vzhledem ke změnám v technologii prováděných staveb (změna obálky budov, požadavků na množství spotřebované energie pro vytápění, atd.).

Jelikož se jedná o zdroje spalovací, je vždy s jejich instalací spojena i realizace spalinové cesty a přívodu spalovacího vzduchu.

Dnešní moderní spotřebiče paliv, hlavně ty na pevná paliva, produkují spaliny o daleko nižších teplotách, než tomu bývalo v časech minulých. Tato skutečnost je zapříčiněna zejména změnou jejich konstrukce, způsobem dopravy paliva do spalovací komory, způsobem samotného procesu hoření paliva a v neposlední řadě, stále se zpřísňující legislativou, která výrobcům spotřebičů paliv mimo jiné také říká, jaké množství škodlivých látek mohou jejich výrobky uváděné na trh produkovat. To vše vede k tomu, že dnešní spotřebiče paliv mají sice větší účinnost spalování, ale bohužel pro nás kominíky, je to na úkor stále klesající teploty spalin na hrdle spotřebiče paliv, která je, pokud se bavíme o podtlakových komínech, jednou z negativních vlastností ovlivňující jejich správnou funkci.

Z tohoto důvodu už není možné používat k návrhu spalinových cest dříve hojně používané obecné diagramy, které v dnešní době již reálně neodpovídají provozním ani okolním podmínkám.

Proto dnes při návrhu spalinových cest dle ČSN 13384-1 anebo ČSN 13384-2 používáme specializovaný software (tepelně technický a hydraulický výpočet spalinové cesty), který při zohlednění celé řady vstupních veličin stanoví správné provedení spalinové cesty, a to hlavně v oblasti tlakových podmínek (zajištění dostatečného komínového tahu), v oblasti teplotních podmínek (zajištění dostatečné teploty spalin zabraňující kondenzaci) a v oblasti minimálního průtoku (zajištění minimální rychlosti proudění spalin) tak, aby byly splněny legislativní požadavky uvedené výše.

Zjednodušeně řečeno: správné navržení a provedení spalinové cesty má zásadní vliv na její bezchybnou a bezpečnou funkci, jakožto i na hospodárný provoz Vašeho spotřebiče paliv.