Čištění, kontroly spalinových cest

Čištění, kontroly spalinových cest

Tato činnost se v současnosti provádí podle vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která byla vytvořena k zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR.

Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR, v části třetí v §43 nově přesně definuje pojem „spalinová cesta“ a vyhláška č. 34/2016 Sb., mimo jiné, stanovuje četnost čištění a kontroly spalinových cest, v závislosti na druhu provozu, výkonu spotřebiče a typu použitého paliva. Nově tedy hovoříme o zákonné povinnosti, kterou nám stanovuje již zákon a ne nařízení vlády, jako tomu bylo v minulosti.

Osoba provádějící čištění, kontrolu spalinových cest musí být držitelem platného živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Po ukončení samotného čištění a kontroly spalinové cesty musí být nejpozději do 10 dnů vystavena zpráva o čištění a kontrole spalinové cesty, která odpovídá vzoru daném vyhláškou. V případě řešení pojistných událostí bývá tato zpráva vyžadována pojišťovnami.

Novinky v legislativě tedy s sebou nesou nejen celou řadu nově stanovených povinností pro kominíky, např. v podobě hlášení nebezpečných nedostatků na příslušné úřady, ale i pro samotné majitele, popřípadě provozovatele spalinových cest. A to včetně udělování sankcí v případě nedodržování výše uvedených legislativních opatření.

Všechny výše uvedené zákonné předpisy naleznete v sekci Legislativa.